תקנון ותנאי שימוש

טסטמי הוא אתר מידע מקצועי לחשבי שכר בישראל הבא במטרה לקדם את המעמד המקצועי של חשבי השכר. זירת המסחר הינה חלק אינטגרלי ממטרה זו.

האתר מאובטח בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. המידע הרגיש (פרטי לקוחות וכרטיסי אשראי) מועבר בצורה מוצפנת בסטנדרט SSL ונשמר בצורה מוצפנת. הפרדה פיזית מוחלטת בין בסיסי המידע השונים מבטיחה כי לא ניתן להגיע דרך האינטרנט למידע הרגיש השמור באתר, והמוגן ע"י Firewalls )חומות אש( חיצוניים ופנימיים ואמצעי אבטחה משוכללים נוספים. חברת טסטמי מעדכנת ומשכללת את מערכות אבטחת והגנת המידע, כך שיעמדו בתקני אבטחה מחמירים.

הגנת הפרטיות: חברת טסטמי מכבדת את פרטיות המבקרים והרוכשים ב .testme חברת טסטמי לא תעביר את פרטיך לצד שלישי )ככל שפרטים אלה מזהים אותך( אלא במקרים המפורטים בתקנון בסעיף .11.3

הגנה על זכויות הלקוח אתר testme וחברת טסטמי בע"מ מוכרים את המוצרים הנמכרים באתר. חלק מהמוצרים באתר testme הינם מוצרים בלעדיים המיוצגים בלעדית ע"י טסטמי בע"מ וחלקם כתווך בין הלקוח לספק המוצרים. כמתווך הוגן, חברת טסטמי מקפידה כי ספקי testme יפרסמו מידע אמין, יעניקו ללקוח שירות ברמה גבוהה ויעמדו בתנאי האספקה והאחריות.

שמירה על אמינות המכירות באתרי סחר אלקטרוני חשובה מאוד השמירה על אמינות, הגינות וטוהר הפעילות באתר. בטסטמי זוכים נושאים אלה להקפדה יתרה. טסטמי מיישמת מערכת הסכמים משפטיים ומנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע ובכדי למגר תופעות של השתתפות לא חוקית בפעילות האתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של טסטמי מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר.

תקנון האתר - testme

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין טסטמי בע"מ )"טסטמי"(, הבעלים והמפעילה של .testme קניה באתר פרושה הסכמתך לתנאים המוצגים בהסכם זה. אם אינך מסכים לתנאים הללו אל תאשר הזמנתך. בכך תבטא את אי הסכמתך עם ההסכם. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

.1 מהו testme ומי עומד מאחוריו

testme הינו אתר אינטרנט, המשמש לבחינת ידע וקידום מעמד חשבי שכר בישראל. testme מנוהל ומופעל על ידי טסטמי בע"מ אשר משרדיה נמצאים ברחוב המגשימים 18, קרית מטלון, פתח תקוה, ת.ד. 7140 מיקוד .4917002 בכל שאלה או בעיה הנוגעת ל testme ניתן לפנות לטסטמי בטלפון 073-2295566 או דרך כפתור שירות לקוחות באתר.

לתשומת לבך: טסטמי מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר ישירות או באמצעות ספקים ונותני שירותים אחרים והיא מעמידה את testme כזירה לעריכת מכירות שנושאן חשבות שכר על בסיס מקצועי בלבד. כל האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים באתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על החברות המציעות ועליהן בלבד.

.2 הזכות להשתתף במכירה

2.1 רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות ו/או חשבון בנק שאינו מוגבל.

2.2 טסטמי רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא טסטמי , מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.3.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

2.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטסטמי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות טסטמי והחברות המציעות.

2.3.3 אם עשית שימוש בשירותי testme לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם טסטמי או מי מטעמה.

2.3.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות .testme

2.3.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

.3 המוצרים המוצעים במכירה

3.1 טסטמי מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים והיא מעמידה את אתר testme כזירה לעריכת מכירות בין במישרין ובין על-ידי החברות המציעות. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי החברות המציעות ועל אחריותן, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברות המציעות. טסטמי אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על החברות המציעות.

3.2 פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות, או על-ידי התקשרות טלפונית ישירות עם החברות המציעות.

3.3 טסטמי מתחייבת למחירים המופיעים בדפי המכירה בעת ביצוע המכירה בהתאם לתנאי המכירה באותה עת. טסטמי חרתה על דגלה לקדם את מעמד חשבי השכר בישראל, לפיכך המוצרים מגיעים ברמת מחיר נמוכה, בשל מדיניות פערי רווח נמוך ולעיתים ללא רווח כלל. אולם המחירים נמסרים ע"י הספקים ובאחריותם בלבד.

3.4 ככל שיש ב testme קישוריות )"לינקים"( לאתרים אחרים, לא תישא טסטמי באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. טסטמי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות .testme

.4 אופן המכירה

4.1 בעת המכירה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לאספקת המכירה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי או כל פרט אחר שידרש בהתאם למכירה.

4.2 אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשלים את ההזמנה. טסטמי תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

4.3 הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לטסטמי ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

4.4 לטסטמי שמורה הזכות לבטל ההזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.5 על מנת שההזמנה תתקבל במערכת, עליה להיקלט במחשבי טסטמי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. טסטמי לא תתחשב בהזמנה או עדכון שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההזמנה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי טסטמי.

4.6 במידה שהזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכת טסטמי.

4.7 בחלק מהמכירות ב testme מוצעת כמות גמישה של פריטים. פירושו של דבר שבמכירות אלה ניתנת הכמות המוצעת לשינוי בהתאם לביקוש.

.5 מכירה קבוצתית

5.1 מכירה קבוצתית הינה מכירה המאפשרת לחברות המספקות מוצרים ושירותים להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימלי של קונים המעוניינים לרוכשו.

5.2 כל עוד המכירה הקבוצתית פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה ב testme באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

5.3 טסטמי תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

5.4 במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה הקבוצתית, תהיה הנהלת testme רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת. אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

5.5 במידה שבמועד סגירת המכירה הקבוצתית פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה תהיה הנהלת האתר רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

5.6 ההחלטה לגבי הזוכים במכירה הקבוצתית לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי טסטמי. רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

5.7 במידה שהמכירה אושרה )כאמור בסעיפים 5.4 ו- 5.5( הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.

.6 "מכירת מבצע"

6.1 ב"מכירת מבצע" יוצע מוצר או שירות במחיר אחיד לכל המעוניין לרוכשו, וזאת לפרק זמן קצוב.

6.2 כל הצעה שתרשם ותאושר, בהתאם ובכפוף לתנאים אלה, תחשב כהצעה תקפה.

6.3 ההחלטה לגבי רשימת המזמינים תעשה על פי הרישום במחשבי טסטמי . רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

.7 סיום המכירות

7.1 במידה ומכל סיבה על פי שיקול דעת בלעדי של טסטמי תסתיים מכירה של מוצר ו/או שירות כלשהו- המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה באתר טסטמי בלבד.

7.2 במכירה קבוצתית - המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.

7.3 ב"מכירת מבצע" - המכירה מסתיימת בגמר המלאי.

7.4 מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי טסטמי הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי טסטמי ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

7.5 יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות והדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי טסטמי או ספק המוצר או מי מטעמם.

.8 פרסום

8.1 תוצאות המכירה המתפרסמות באתר testme עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

8.2 אישור סופי של הקניה ישלח למזמינים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת ההזמנות )עד 14 ימי עסקים שלאחר סיום המכירה(. הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי למכירה.

8.3 שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספר הטלפון שלך בדף ההזמנה עלול למנוע את מסירת אישור הקניה.

.9 תשלום ואספקה

9.1 ביצוע הזמנה ו/או הגשת הצעה למכירה קבוצתית שאושרה או ל"מכירת מבצע" מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום הרכישה עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח )אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר( ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה )להלן: "הסכום לתשלום"(. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך או בכל אמצעי תשלום אחר בהתאם למה שנקבע בעת הקניה.

9.2 במועד ההזמנה עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל עוד לשנות את בחירתך זו.

9.3 המחירים המצוינים כוללים מע"מ על-פי הדין, למעט במוצרים בהם מצוין אחרת במפורש. מחירי אגרת הבחינה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל אינם כוללים מע"מ, ומתווספים אליהם דמי הטיפול ומע"מ עבור דמי הטיפול.

9.4 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 60 ש"ח כדמי ביטול.

9.5 טסטמי ו/או הספקים רשאים לעכב את אספקת המוצרים עד לפרעון בפועל, בין אם ע"י העברה בנקאית לחשבון ובין אם בהמחאה. הגעת המוצר תחשב במקרה זה יחשב מיום הפרעון בפועל.

9.6 אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף, תבוצע על ידי טסטמי בלבד. במקרים בהם צוין אחרת, אספקה של מוצרים תבוצע ע"י הספקים ישירות ובאחריותן הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

9.7 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך )דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים( לפי שיקול דעתה של החברה המציעה. מדיניות האספקה נקבעת על ידי טסטמי ו/או הספקיות ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.

9.8 דמי המשלוח המפורטים בעת ההזמנה אינם כוללים חיוב בגין הדרכה ו/או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

9.9 בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

9.10 במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ולא, תחויב לשלם בתום תקופת האיסוף – באמצעות כרטיס אשראי.

.10 ביטול הזמנה וביטול עסקה

10.1 במכירה הנך רשאי לבטל את הזמנתך עד 14 יום, מיום ההזמנה.

10.2 במקרה של ביטול עסקה, על התלמיד להחזיר את הספרים חדשים באריזתם המקורית, תוך 21 יום מקבלתם. ואז יוחזרו לתלמיד החלק היחסי של עלות הספרים בניכוי דמי משלוח.

10.3 במכירה של אגרת בחינה הנך רשאי לבטל את הזמנתך עד 30 ימים מתאריך הבחינה המבוקשת.

על הביטול להעשות באמצעות משלוח בקשה דרך כפתור שירות לקוחות באתר, בצרוף פרטים מלאים )שם המזמין, מספר תעודת זהות ומספר ההזמנה כפי שמופיע בהזמנה המודפסת(. טסטמי לא תקבל בקשות לביטול הזמנות שימסרו פחות מהמועדים הרשומים בסעיפים .10.1-10.3

10.4 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א1981- )"חוק הגנת הצרכן"( רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב )גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני( עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

10.5 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

10.5.1 לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

10.5.2 לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה.1995-

10.5.3 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

10.5.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

10.5.5 ביטול קורס, השתלמות או ימי עיון כרוכים בתשלום עלות יחסית כפי שיוגדר בהתאם לאופי הקורס.

10.5.6 היעדרות מבחינה מכל סיבה שהיא לא תגרום לביטול קניה ו/או להחזר כספי.

10.6 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

10.7 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לה על כך.

10.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע"י טסטמי, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.

.11 סודיות פרטי הנרשם במכירה ופרטיות

11.1 טסטמי תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של טסטמי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת טסטמי, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב testme - לרבות מידע שנאגר אודות הזמנות - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טסטמי.

11.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הרשמה ישמרו במאגרי המידע של טסטמי. טסטמי שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב testme מידע אודות מוצרים שרכשת, העמודים שצפית, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

11.3 טסטמי לא תעביר את פרטיך לצד שלישי )ככל שפרטים אלה מזהים אותך(, אלא במקרים המפורטים להלן:

11.3.1 העברת פרטיך כקונה לחברה הספקית לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

11.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטסטמי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות טסטמי והחברות המציעות.

11.3.3 אם עשית שימוש בשירותי testme לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

11.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם טסטמי או מי מטעמה;

11.3.5 אם התקבל בידי טסטמי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

11.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין טסטמי .

11.3.7 טסטמי תהיה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ב testme לחברות אחרות מקבוצת טסטמי, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות אלה;

11.3.8 אם טסטמי תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות testme במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב testme, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

11.3.9 טסטמי רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב testme לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. טסטמי תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

.12 אחריות הינך מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לך שטסטמי מציעה ומתווכת בין הספקים למזמינים. לפיכך:

12.1 טסטמי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

12.2 טסטמי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

12.2 השירות באתר testme ניתן לשימוש כמות שהוא )IS AS(. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טסטמי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

12.3 טסטמי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, טסטמי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. טסטמי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

12.4 טסטמי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

.13 ביטול מכירות טסטמי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה )לפני או לאחר סגירתה(, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

13.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

13.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת או קבוצת מכירות.

13.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת טסטמי את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

13.4 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

13.5 בכל מקרה שלדעת טסטמי נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

13.6 אם לאחר הזמנה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית טסטמי לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית טסטמי להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו. במקרה של אגרת בחינה או קורס או ימי עיון – במידה והתאריך המבוקש אינו יוצא לפועל מכל סיבה שהיא, בין אם חוסר במקום או הרשמה לא מספקת, יוצע לך תאריך חלופי או קורס מקביל. אם בחרת לבטל את הרכישה החלופית, תבוטל המכירה וכספך יושב לך במלואו. מימשה טסטמי את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין מכירה או השתתפות בתאריך מסוים כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

.14 מבצעים טסטמי שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מבצע מיוחדות עבור קבוצות כגון לקוחות טסטמי וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי טסטמי או מי מטעמה.

.14 קניין רוחני

14.1 כל זכויות הקניין הרוחני ב testme, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של טסטמי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר testme, בסיסי הנתונים בו )לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'(, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

14.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של טסטמי מראש ובכתב.

14.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב testme, בבסיס הנתונים ב testme, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ב testme בלא קבלת הסכמתה של טסטמי מראש ובכתב.

14.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב testme לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של טסטמי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם תינתן(. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

14.5 אין להציג את האתר בתוך מסגרת )Frame(, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו )"קישור עומק"(, אלא לעמוד הבית בלבד.

14.6 אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו טסטמי , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

14.7 השם testme וכן שם המתחם )name Domain( של האתר, סימני המסחר ב testme )בין אם נרשמו ובין אם לאו(, שמה של טסטמי וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של טסטמי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

14.8 ככל שיש ב testme סימני מסחר ומידע )לרבות תמונות, שרטוטים וכו'( שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

.15 בוררות וסמכות שיפוט

15.1 כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב testme ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי טסטמי ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

15.2 הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים.

15.3 הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

15.4 על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

15.5 בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח1968- יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

15.6 סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.