מה נלמד?
הקדמה כללית
5 הרצאות

הגדרת המקצוע

תפקידיו של מנהל החשבונות

זיהוי פעולות עסקיות

עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות

אבחנה בין השקעה להוצאה, לעניין מס הכנסה, מקדמות מס וניכוי במקור

מע"מ
4 הרצאות

סקירת חוק מע"מ ושיעור מע"מ, סוגי עוסקים, מע"מ עסקאות, תשומות ותשומות לנכסים

קיזוז מס תשומות בשיעורים מיוחדים, הוצאות שאינן מותרות לקיזוז לעניין חוק מע"מ

עסקאות פטורות ממע"מ ומע"מ בשיעור 0

טפסי דיווח למע"מ גופים מיוחדים שאינם נרשמים כעוסק לעניין חוק מע"מ

הנה"ח חד צידי
4 הרצאות

ניהול תיק לקוח במערכת חד צידי

רישום מסמכים שונים של הכנסות והוצאות

שכר עבודה ורכישת רכוש קבוע

סגירת חודש ודיווחים חודשיים של מע"מ מקדמות וניכויים

תרגול 2 תיק לקוח חד צידי
1 הרצאות

חלק מציון הקורס - הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית

בחינה מסכמת
1 הרצאות

מנהל חשבונות לעסקים קטנים

רישומי יומן
9 הרצאות

תקינה חשבונאית ועקרונות הרישום הכפול חובה וזכות

דוחות כספיים

כרטסת

מאזן בוחן

דוח רווח והפסד ומאזן

אבחנה בין שוטף לקבוע

פקודות יומן בסיסיות

שמות חשבונות וסוגי חשבונות ואבחנה בין חשבונות מאזניים ותוצאתיים

רישום פעולות היומן במערכת ממוחשבת הפקת כרטסות ומאזני בוחן

פקודות מורכבות
7 הרצאות

אמצעי תשלום שונים תקבולים ותשלומים

מזומן, המחאות, המחאות מעותדות ויעודן, כרטיסי אשראי

הוראת קבע, אופן הרישום של אמצעי התשלום בספר היומן

שקים שלא כובדו, רישום פקודות יומן מורכבות כולל מע"מ

מכירות, קניות, הנחות, החזרות, הוצאות שונות

רכישת רכוש קבוע ופקודת משכורת

רישום פעולות יומן מורכבות. המערכת ממוחשבת כולל לימוד של סוג תנועה

התאמות
1 הרצאות

התאמות בנק והתאמות ספק לקוח

ניהול תיק לקוח בהנהלת חשבונות כפולה
4 הרצאות

קליטת מסמכים שונים

דיווחים חודשיים לכל הרשויות

דיווח ממוחשב למע"מ

PCN התאמות בנק והתאמות ספק לקוח ממוחשבות

פעולות לסגירת שנה
8 הרצאות

חישוב ערך מלאי סוף במערכת הממוחשבת ורישום פקודות היומן, המתייחסות לרישום מלאי סגירה

הכנת טופס י"א ורישום פקודת הפחת השנתי

השלמה והתאמה של חשבונות תוצאתיים

גיול חובות לקוחות וטיפול בחובות אבודים

התאמה שנתית למע"מ ובגין המקדמות

דיווח שנתי למס הכנסה בגין ניכוי במקור

סקירת מאזן הבוחן השנתי ואיתור חריגים

הפקת טיוטא לדוחות כספיים

תרגול 2 תיק לקוח הנהלת חשבונות כפולה
1 הרצאות

הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית

פרוייקט סיום חד צידי
1 הרצאות

מסירת תיק לקוח לתלמיד כהכנה לביקורת, שיעור מעשי

רכז הקורס
ישראל אביטל

ישראל אביטל

סטודנטים מספרים
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"