מה נלמד?
דיני עבודה
51 הרצאות

מבוא לדיני עבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק הסכמים קיבוציים

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה - גישה לשאלות

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום - גישה לשאלות

חוק הגנת השכר - א

חוק הגנת השכר - ב

חוק הגנת השכר - ג

חוק הגנת השכר - ד

חוק הגנת השכר - ה

חוק הגנת השכר - גישה לשאלות

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

צו הרחבה - הוצאות נסיעה - גישה לשאלות

חוק שעות עבודה ומנוחה - א

חוק שעות עבודה ומנוחה - ב

חוק שעות עבודה ומנוחה - ג

חוק שעות עבודה ומנוחה - ד

חוק שעות עבודה ומנוחה - ה

חוק שעות עבודה ומנוחה - ו

חוק שעות עבודה ומנוחה - ז

חוק שעות עבודה ומנוחה - ח

חוק שעות עבודה ומנוחה - גישה לשאלות 1

חוק שעות עבודה ומנוחה - גישה לשאלות 2

חוק דמי מחלה

חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית - גישה לשאלות

דמי הבראה

דמי הבראה - גישה לשאלות

חוק עבודת נשים -א

חוק עבודת נשים - ב

חוק עבודת נשים - ג

חוק עבודת נשים - ד

חוק עבודת הנוער

חוק עובדים זרים

חוק חיילים משוחררים

חוק גיל פרישה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - גישה לשאלות

הזכות לפיצויי פיטורים

פיטורים ללא פיצויים

שיעור הפיצויים

פיצויים ותגמולים

צו הרחבה לפנסיה חובה

התפטרות אשר מזכה בפיצויים

השבת כספי פיצויים למעסיק

חוק פיצויי פיטורים - גישה לשאלות - 1

חוק פיצויי פיטורים - גישה לשאלות - 2

צמצום השימוש במזומן

מס הכנסה
36 הרצאות

מושגים בסיסיים

הכנסת עבודה

חישוב שכר לפי טופס 101 - גישה לשאלות

הכנסה חייבת - גישה לשאלות

שווי שימוש רט"ן

שווי שימוש רט"ן - גישה לשאלות

שווי שימוש ברכב צמוד

הלוואה מוטבת לעובד

הלוואה מוטבת לעובד - גישה לשאלות

הוצאות לינה בארץ

הוצאות נסיעה לחו"ל

שווי קופות גמל

כללים להפקדה בקופות גמל

כללים לניהול קופות גמל - גישה לשאלות

הכנסות פטורות ממס

מענקי פרישה/מוות

קצבה

קצבה - גישה לשאלות

זיכויים במס - נקודות זיכוי

נקודות זיכוי שונות

נקודות זיכוי בגין ילדים

זיכוי עבור עבודה במשמרות

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי

זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

הטבות מס ביישובים

נקודות זיכוי לעולה

טובת הנאה

שווי בגין מתנות וטובות הנאה - גישה לשאלות

זיכוי מס התחשב בזיכויים אישיים - גישה לשאלות

שיעור המס ליחיד

הוצאות החזקה במוסד - גישה לשאלות

נכות- סעיף 9(5)

גילום מס

תיאום מס

טפסים ורכיבי שכר שיש לכלול בטופס 161

ביטוח לאומי
35 הרצאות

חוק הביטוח הלאומי

הכנסות חייבות ופטורות - א

הכנסות חייבות ופטורות - ב

הכנסות חייבות ופטורות - ג

הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח - גישה לשאלות

תשלום נוסף

חישוב דמי ביטוח - א

חישוב דמי ביטוח - ב

חישוב דמי ביטוח - גישה לשאלות 1

חישוב דמי ביטוח - גישה לשאלות 2

חישוב דמי ביטוח - גישה לשאלות 3

תיאום דמי ביטוח - א

תיאום דמי ביטוח - ב

ביטוח אימהות - א

ביטוח אימהות - ב

ביטוח אימהות - ג

ביטוח אימהות - ד

ביטוח אימהות - ה

ביטוח אימהות - גישה לשאלות 1

ביטוח אימהות - גישה לשאלות 2

ביטוח אימהות - גישה לשאלות 3

פגיעה בעבודה - א

פגיעה בעבודה - ב

פגיעה בעבודה - ג

פגיעה בעבודה - גישה לשאלה

תגמולי מילואים

תגמולי מילואים - גישה לשאלה

ביטוח אבטלה

ביטוח אבטלה - גישה לשאלה

ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון - גישה לשאלה

חופשה ללא תשלום

חופשה ללא תשלום - גישה לשאלה

סיווג מבוטחים

טפסים

טפסים - גישה לשאלה

טבלאות מס ובחינה מעשית
2 הרצאות

טבלאות מס

בחינה מעשית על תוכנת שכר

הכשרה מעשית
37 הרצאות

הסכמי עבודה

טופס 101

ניהול נוכחות עובדים

קישור עובד לחוזה חדש

הקמת סוג היעדרות חדש

החזרת עובד שעזב

העתקת חוזה

סיום העסקה

הקמת עובד בתוכנת השכר

הקמת עובד ועובדים זרים

עובדים זרים

הקמת עובד בפנסיה

רכיבי שכר 1

רכיבי שכר 2

תלוש שכר

סוג עובדים: הגדרת חייל

סוג עובדים: הגדרת חייל משוחרר

סוג עובדים: הגדרת עובד זר

שינויים בתנאי העסקה 1

תאונת עבודה

יציאה לחופשת לידה

חזרה מחופשת לידה

החלפת הסכם זכאות לעובד

שינויים בשכר

שינוי בתנאים

פנקס חופשה 1

פנקס חופשה 2

טופס 102 ודיווח לרשויות

פקודת שכר

דוחות 1

דוחות 2

דוחות 3

דוחות 4

גיבויים

סיום יחסי עבודה 1

סיום יחסי עבודה 2

תפעול פנסיוני

יוסי חכם, עו"ד
יוסי חכם, עו"ד

מרצה בכיר בדיני עבודה

סטודנטים מספרים
סיוון קורקוס
"קיבלתי 94 במבחן לשכת רו"ח!"
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"